Skip to main content
Fordeler

Supported Employment Kvalitetsverktøy

Helhetlig perspektiv

Benchmarking og beste praksis

Resultatorientert tilnærming

Kulturendring og engasjement

Bærekraftig suksess

Økt konkurransekraft

Om Supported Employment Kvalitetsverktøy (SEQF)

SEQF er et rammeverk og verktøy for kontinuerlig utvikling og forbedring av Supported Employment (SE). SEQF har som mål å sikre at SE-tjenester blir utført med høy kvalitet som kommer både arbeidssøkere, arbeidsgivere og andre interessenter til gode. SENO deltok i utviklingen av SEQF og utfører kvalitetsrevisjoner for leverandører av SE-tjenester i Norge. 

Målgruppe for bruk av SEQF er alle virksomheter som jobber med arbeidsinkludering og som ønsker å høyne kvaliteten på arbeidet gjennom å implementere kontinuerlig fag- og organisasjonsutvikling. SEQF kan brukes selvstendig eller som et supplement til andre kvalitetssystemer, herunder EQUASS og ISO.  Nav godkjenner SEQF som et selvstendig system for kvalitetssikring.

Hvorfor SEQF?

Å bruke SEQF-modellen kan gi bedrifter en rekke fordeler, for eksempel:

  • Bedre forståelse av styrker og svakheter i SE-arbeidet: SEQF-modellen gir en strukturert måte å evaluere aktivitetene, slik at dere lettere kan identifisere områder for organisasjonsutvikling og forbedring.

  • Styrket strategisk planlegging: Ved å bruke SEQF-modellen kan dere utvikle en klarere strategisk plan som er forankret i organisasjonens visjon og verdier.

  • Bedre resultater: Oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring øker mulighetene for høyere kvalitet på bedriftens produkter og tjenester. Det kan også gi økt effektivitet og produktivitet på SE-arbeidet.

Slik foregår sertifiseringen

Hvordan bruke SEQF?

En kvalitetsrevisjon gjennom SEQF-modellen innebærer følgende trinn:

  • Få kunnskap om modellen: For å kunne iverksette kvalitetsarbeidet effektivt er det viktig å sette seg inn i og forstå SEQF-modellens oppbygging, prinsipper, verdier og verktøy.  

  • Egenevaluering: Bedriften evaluerer sine produkter, tjenester og organisering i henhold til SEQF-modellens ni kvalitetsområder og tilhørende kriterier. Egenevalueringen gir dypere kunnskap om hva som gjøres bra og hva som kan forbedres i SE-arbeidet.

  • Identifisere forbedringsområder: På bakgrunn av egenevalueringen identifiserer bedriften områder som kan utvikles for å oppnå høyere kvalitet på SE-arbeidet. Et eksempel på et utviklingsområde er hvordan bedriften kan bli bedre til å samarbeide med arbeidsgivere (markedsarbeid). 

  • Utvikle en handlingsplan: Dette innebærer å sette konkrete mål, tidslinjer og aktiviteter for kvalitetsarbeidet. Planen skal være hensiktsmessig og tydeliggjøre konkrete handlinger som man kan måle effekten av underveis og i etterkant av prosessen.

  • Iverksette ønskede endringer: Bedriften iverksetter tiltakene og aktivitetene som er identifisert i handlingsplanen. Et eksempel på et konkret tiltak er å utarbeide en prosedyre for å bygge relasjoner med arbeidsgivere.

  • Evaluere resultater: Etter at forbedringene er iverksatt evalueres resultatene for å se om avtalte og ønskede mål er oppnådd. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å måle kundetilfredshet, sjekke ut om flere har fått jobb i ordinært arbeidsliv som følge av tiltakene, eller at dere jobber med tidseffektivt.

Det er viktig å dokumentere alle aktiviteter, refleksjoner og vurderinger som er gjort underveis i kvalitetsprosessen. Oppbevar all dokumentasjon; handlingsplaner, møtereferater, evalueringer og resultater, slik at dere kan se tilbake og lære av erfaringene. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og gjentagende prosess, og dokumentasjon bidrar til økt læringsutbytte og organisasjonsutvikling i bedriften.

Samarbeidet mellom SENO og din bedrift

Å jobbe kontinuerlig med å utvikle kvalitet på SE krever engasjement, god ledelse, kreativitet, gode verktøy og tid! Det krever innsats og mot! Formålet til SEQF er at utviklingsarbeidet ikke kun fører til bedre målbare resultater, men at utviklingsprosessene får fram det største potensialet i bedriften. Motivasjonen for organisasjonsutvikling er noe mer enn å løse problemer og forhindre at bedriften utvikler seg i en uønsket retning. Intensjonen ved SEQF er at bedriften gjennom kvalitetsprosessen kan identifisere, aktivisere og utvide de livgivende faktorene i en organisasjon: de faktorene og mekanismene som er tilstede når bedriften er på sitt mest vitale og som frembringer resultater som overgår det man kunne forvente1

SENOs mål er å bidra til dette gjennom å tilrettelegge for en strukturert prosess der ansatte, ledere, kunder og brukere sammen undersøker de situasjonene hvor bedriften fungerer på sitt beste og samtidig i tråd med verdiene, prinsippene og de metodiske tilnærmingene i SE femtrinnsmodell. 

Når dere inngår et samarbeid med SENO om SEQF-sertifisering vil dere få støtte fra en revisor oppnevnt av SENO. Revisor er fasilitator og “kritisk venn” for dere i prosessen; tar ansvar for gode refleksjoner, undringer og utviklingsprosesser. Det er ikke revisor som beslutter hva som er god kvalitet på vegne av bedriften, hen legger til rette for at bedriften selv vurderer kvaliteten på eget SE-arbeid.  SEQF er derfor ikke et system for kontroll av bedriftens virksomheter, men et prosessverktøy som bidrar til bevisstgjøring, tilbyr et levende verktøy for organisasjonsutvikling og involverer ansatte og ledelse i egen prosess i å utvikle SE-arbeidet i bedriften2.

Etter fullført utviklingsprosess og revisjon mottar bedriften et diplom som dokumentasjon på utviklingsarbeidet.

SENO er med dere i arbeidet fra start til slutt!

Bakgrunn for SEQF

Hvordan SEQF ble utviklet

SEQF ble utviklet gjennom et toårig ERASMUS + prosjekt. Partnere i prosjektet var:

Målet for SEQF

Målet for prosjektet har vært å utvikle et system for å sikre kvalitet på SE-tjenester. SEQF knytter femtrinnsprosessen i Supported Employment opp mot de ni områdene i EFQM (European Foundation for Quality Management). Kvalitetsverktøyet ble utviklet gjennom å sammenligne anerkjente kvalitetssystemer, blant annet disse:

Det er viktig å dokumentere alle aktiviteter, refleksjoner og vurderinger som er gjort underveis i kvalitetsprosessen. Oppbevar all dokumentasjon; handlingsplaner, møtereferater, evalueringer og resultater, slik at dere kan se tilbake og lære av erfaringene. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og gjentagende prosess, og dokumentasjon bidrar til økt læringsutbytte og organisasjonsutvikling i bedriften.

1: Hauger, B., T.G. Højland & H. Kongsbak (2008): Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Oslo:Kommuneforlaget
2: Bakkeli, V., K. Frøyland, Ø. Spjelkavik m.fl. (2020): Kvalitetsarbeid i Supported Employment-tjenester. OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet

Har du lyst til å vite mer?

Vi hjelper dere gjennom sertifiseringen

SENO er med dere i arbeidet fra start til slutt!