Vedtekter for Supported Employment Norge (SENO)

§ 1. Organisasjonens navn er:
Supported Employment Norge (SENO).

§ 2. Mål:
Utvikle og spre kunnskap om SE metodikk for å sikre et godt samarbeid mellom jobbspesialist, arbeidstakere og arbeidsgivere

Arbeidet til SENO omfatter særlig å

samarbeide med alle som ønsker et arbeidsliv for alle
delta i faglig debatt og være høringsorgan
§ 3. Organisasjonens tilknytning til Europian Union of Supported Employment (EUSE):
Organisasjonen skal være medlem i Europian Union of Supported Employment.
Gjennom sitt medlemskap i EUSE skal organisasjonen påvirke denne med sine erfaringer fra Norge. SENO skal formidle erfaringer og informasjon fra det internasjonale arbeidet til sine medlemmer.

§ 4. Medlemmer:
Alle som jobber med eller har interesse for arbeidsinkludering kan bli medlem

§ 5. Styret.
SENO skal ledes av et styre på fem personer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, og ett styremedlem, samt tre vararepresentanter.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Styrevedtak krever alminnelig flertall, og ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Styrets vedtak skal protokollføres.
Alle saker og korrespondanse skal legges fram i styremøtene.
Styret har disposisjonsrett over SENO’s midler til alminnelige administrative formål. Leder for styret gis signatur og prokura på vegne av organisasjonen. I tillegg gis kasserer signatur.
Styret setter i verk vedtak fattet av årsmøtet, og sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til vedtektene og behandler saker fortløpende.
Styret kan oppnevne medlemmer og varamedlemmer til utvalg og underutvalg.
Det oppnevnes et arbeidsutvalg i styret. Dette skal fungere mellom styremøtene, og bestå av leder, nestleder og sekretær. Styret gir arbeidsutvalget de nødvendige fullmakter.

§ 6. Årsmøte.
Årsmøtet er SENO’s øverste organ, og alle medlemmer har stemmerett.
Stemmeavgivning skjer ved personlig fremmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes i forbindelse med den årlige fagkonferansen. Tid og sted for møtet kunngjøres 6 uker på forhånd ved innkalling. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Saklisten inkludert alle dokumenter for årsmøtet kunngjøres på SENO’s nettsider senest to uker før årsmøtet. Dokumentet kan oversendes på forespørsel.
Årsmøtet skal behandle årsmelding og revidert regnskap for foregående år. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og vedtar handlingsplan og budsjett for kommende årsmøteperiode.
Lovlig kunngjort årsmøte kan gjøre vedtak med alminnelig flertall av de fremmøtte. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når et flertall av styret eller minst 10 % av medlemmene i SENO krever det.
Tidspunktet for når årsmøte skal avvikles, kan bli endret som en følge av samarbeidet om en felles konferanse mellom SENO, Attføringsbedriftene og ASVL. Prosedyrene i forbindelse med gjennomføringen av årsmøte vil være de samme som nå.

§ 7. Valg.
Årsmøtet skal velge:
Leder:
Leder skal velges for ett år.
Styremedlemmer og vararepresentanter:
Styret skal bestå av fire styremedlemmer – det skal velges to styremedlemmer hvert år. Styremedlemmene velges for to år. Med unntak av leder, konstituerer styret seg senest 6 uker etter valget på årsmøtet.
Det skal velges 3 vararepresentanter til styret i nummerert rekkefølge.
Ved avgang:
Hvis leder går ut av styret i perioden skal nestleder ta over som leder. Når leder eller styremedlem går ut av styret i valgperioden, rykker vararepresentanter opp i henhold til nummereringen. Styret kan konstituere ny vararepresentant.
Revisor:
Det skal velges en revisor hvert år. Revisor velges for to år.
Valgkomité:
Valgkomiteen skal bestå av 3 personer som velges for tre år, ett medlem på valg hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Komiteer:
Eventuelle komiteer som årsmøtet ønsker å opprette velges til bestemte formål og for en gitt periode.
Kun medlemmer i SENO kan inneha verv som er nevnt i denne paragraf.

§ 8. Kontingent.
Årsmøtet 2011 vedtok å innføre bedriftsmedlemskap fra 2012. Styret organiserer hvordan et bedriftsmedlemskap vil fungere for den enkelte bedrift.
Kontingent gjelder for ett kalenderår, og skal kreves inn forskuddsvis.

§ 9. Forvaltning av organisasjonens midler.
Styret skal legge frem årsbudsjett for årsmøtet. Budsjettet skal knyttes nært til virksomhetsplanen og bidra til å sikre at intensjonene i planen ivaretas på tilfredsstillende vis. Styret skal vise hvordan dette blir håndtert i påfølgende årsmelding vedlagt regnskap og revisjonsberetning.
Eventuelle forslag om styrehonorar forelegges årsmøtet til avstemming. Aktiviteter og prosjekter ut over det som fremkommer i virksomhetsplanen, samt styrehonorar skal utelukkende finansieres fra overskudd fra forrige års drift. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal organisasjonens midler tilfalle en eller flere ideelle organisasjoner for yrkeshemmede.

§ 10. Oppløsning.
Forslag om oppløsning av organisasjonen må sendes alle medlemmer til uravstemning, og må få tilslutning på 2/3 av alle stemmeberettigede medlemmer. Deretter legges saken frem for første årsmøte, som kan vedta oppløsning og disposisjon av SENO’s midler med simpelt flertall.