Supported Employment Kvalitetsverktøy (SEQF)

Kvalitetsverktøyet for Supported Employment bygger på en detaljert sammenligning av forskjel

-

lige anerkjente kvalitetssystemer samt Supported Employment-modellen og prinsippene i SE:

EFQM-modellen

EQUASS Assurance

ESF Flanders Quality model

Quality Standards (EUSE/BASE)

Etter å ha sammenlignet modellene, laget vi et rammeverk som bygger på kravene i Supported

Employment slik de fremkommer i kvalitetsstandardene og femtrinnsprosessen. Kategoriene i

kvalitetsverktøyet er kun relevante for Supported Employment og for kravene en tilbyder av SE

skal strebe å oppnå for å bli en organisasjon som leverer kvalitet i tjenestetilbudet.

Kvalitetsverktøyet forsøker verken å beskrive når en organisasjon gir tjenester av utmerket

kvalitet, eller å bedømme kvaliteten på tjenestetilbudet. Derimot er kvalitetsverktøyet blitt

utviklet for å gi SE-tilbyder et rammeverk for å evaluere egen organisasjon, og dermed selv å

kunne identifisere forbedringsområder i SE-tjenestene.

Kvalitetsverktøyet for Supported Employment bygger på en detaljert sammenligning av forskjel

-

lige anerkjente kvalitetssystemer samt Supported Employment-modellen og prinsippene i SE:

EFQM-modellen

EQUASS Assurance

ESF Flanders Quality model

Quality Standards (EUSE/BASE)

Etter å ha sammenlignet modellene, laget vi et rammeverk som bygger på kravene i Supported

Employment slik de fremkommer i kvalitetsstandardene og femtrinnsprosessen. Kategoriene i

kvalitetsverktøyet er kun relevante for Supported Employment og for kravene en tilbyder av SE

skal strebe å oppnå for å bli en organisasjon som leverer kvalitet i tjenestetilbudet.

Kvalitetsverktøyet forsøker verken å beskrive når en organisasjon gir tjenester av utmerket

kvalitet, eller å bedømme kvaliteten på tjenestetilbudet. Derimot er kvalitetsverktøyet blitt

utviklet for å gi SE-tilbyder et rammeverk for å evaluere egen organisasjon, og dermed selv å

kunne identifisere forbedringsområder i SE-tjenestene.

Introduksjon til SEQF (Supported Employment Quality Framework)

Hovedformålet med SEQF er å forbedre tjenester som gis til utsatte/vanskeligstilte/funksjonshemmede arbeidssøkere, arbeidstakere og deres arbeidsgivere gjennom et kvalitetsverktøy for Supported Employment-tjenester.

Kvalitet er en av kjerneverdiene i strategien til EUSE (European Union of Supported Employ-ment). Kvalitetsmessig utføring av SE fører til bedre resultatoppnåelse for brukere av SE-tjenester.

For å nå målene en SE-tilbyder setter seg, er det viktig at alle ansatte opplever at de er involvert i kvalitetsstyringen av tilbudene, men om man skal implementere kvalitetsverktøyet på en vellykket måte, er ledelsens engasjement et av de viktigste kriteriene. Ledelsen har en sentral rolle i utviklingen og igangsettingen av tjenester av høy kvalitet.

Årsmøte 2015

SENO avholder årsmøte på Holmenkollen Park Hotell den 26.oktober kl.16.30 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 2015. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. 

Årsmøte SENO

Det innkalles til årsmøte i SENO tirsdag 4.november kl.17.15 på Quality Hotel 33 i forbindelse med Arbeidsinkluderingskonferansen 4.- og 5.november. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Se kontakt info på hjemmesiden.

Velkommen til årets store konferanse i regi av ASVL, Attføringsbedriftene og SENO

Nå er programmet klart til den tidligere annonserte Arbeidsinkluderingskonferansen (tidligere AB/SE-konferansen). Vi håper at programmet vil falle i smak for både inspirasjon og faglig fordyping for morgendagens utfordringer innenfor vårt fagområde. Vi ønsker alle velkommen 4.-5. november til Quality Hotel 33, et lett tilgjengelig…